NK Dressuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NK Dressuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NK Dressuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

NK Dressuur

โ€™t Hopveld 3A

5076 ST Haaren

info@nk-dressuur.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door NK Dressuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor het verstrekken van bevestigingen wanneer u een dienst bij ons afneemt
 • Het versturen van uitnodigingen en informatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Website

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij of de NK Dressuur hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals wij hen voorschrijven. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

NK Dressuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hechten veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. NK Dressuur neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiรซle gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Rechten omtrent uw gegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van de NK Dressuur via post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

NK Dressuur

โ€™t Hopveld 3A

5076 ST Haaren

U kunt een e-mail richten aan: info@nk-dressuur.nl   

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via info@nk-dressuur.nl  

Wijzigingen privacy statement

NK Dressuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen.